บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ สถาบันภาษาเอ็นวายซี NYC Language Institute & NAATI Notary Public Service


การแปลเอกสารเป็นหนึ่งในบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การติดต่อระหว่างประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีบทบาทสำคัญในธุรกิจและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ แต่ประเทศที่ต่างกันมักมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การรับแปลเอกสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับแปลเอกสารภาษาฮินดีเป็นหนึ่งในบริการที่มีความสำคัญและน่าสนใจ สถาบันภาษาเอ็นวายซี มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญในการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และการรับรองเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย

การแปลเอกสารภาษาฮินดีเป็นบริการที่นักแปลต้องมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากความซับซ้อนของภาษา เพื่อให้การแปลเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสถาบันภาษาเอ็นวายซีมีทีมงานนักแปลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาฮินดีอย่างแท้จริง พวกเขามีความรู้ความเข้าใจในภาษาฮินดีที่ลึกซึ้งและสามารถแปลเอกสารในทุกสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการการศึกษา หรือเอกสารทางวิชาการ

นอกจากการรับแปลเอกสาร สถาบันภาษาเอ็นวายซี ยังมีบริการรับรองเอกสารจากสถานบันและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ทำให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารที่ได้รับแปลมาไปใช้งานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการการรับรองเอกสาร และมั่นใจว่าเอกสารมีความถูกต้อง


บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี
บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีของ สถาบันภาษาเอ็นวายซี ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เป็นต้น บริการรับรองเอกสารภาษาฮินดีของ สถาบันภาษาเอ็นวายซี ครอบคลุมการรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น รับรองเอกสารราชการ รับรองเอกสารส่วนตัว รับรองเอกสารทางธุรกิจ รับรองเอกสารทางการศึกษา เป็นต้น

​ตัวอย่างเอกสารที่ สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดี และรับรองเอกสารภาษาฮินดี ได้แก่
 • เอกสารราชการ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 • เอกสารส่วนตัว เช่น ใบสมัครงาน จดหมายรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบกำกับภาษี ใบส่งของ เป็นต้น
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ผลการเรียน เป็นต้น

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการแปลเอกสารภาษาฮินดีและรับรองเอกสารภาษาฮินดี ได้แก่
 • เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 • เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ
 • เอกสารที่ใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีของ สถาบันภาษาเอ็นวายซี มีดังนี้
 • แปลเอกสารภาษาฮินดีเป็นภาษาไทย
 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาฮินดี
 • แปลเอกสารภาษาฮินดีเป็นภาษาอื่นๆ
 • แปลเอกสารภาษาอื่นๆ เป็นภาษาฮินดี

​สถาบันภาษาเอ็นวายซี เป็นบริษัทแปลภาษาที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีแบบมืออาชีพ มีทีมนักแปลภาษาฮินดีที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มากมาย เช่น ธุรกิจ กฎหมาย การแพทย์ เทคโนโลยี ฯลฯ สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทั้งแบบแปลเอกสารและแบบแปลล่าม ลูกค้าสามารถใช้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีของ สถาบันภาษาเอ็นวายซี ได้อย่างมั่นใจว่าจะได้รับเอกสารแปลที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ สถาบันภาษาเอ็นวายซี
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 300 ภาษา ตัวอย่างภาษาที่แปลได้ เช่น ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย เป็นต้น โดยให้บริการแปลโดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ


บริการรับรองเอกสาร กับ สถาาบันภาษาเอ็นวายซี

รับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุลของทุกประเทศทั่วโลก โดยสามารถรับรองเอกสารได้ทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเอกสารที่รับรองได้ เช่น
 • เอกสารราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบมรณบัตร ใบสมรส ใบหย่า หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองรายได้ ใบรับรองสุขภาพ เป็นต้น
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รายงานการประชุม รายงานทางการเงิน เป็นต้น
 • เอกสารวิชาการ เช่น บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอบ เป็นต้น
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น
 • เอกสารทางเทคนิค เช่น คู่มือการใช้งาน คู่มือประกอบ รายงานผลการทดสอบ เป็นต้น
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา รายงานผลการวินิจฉัย เป็นต้น
 • เอกสารสื่อมวลชน เช่น ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ เป็นต้น

รับรองเอกสาร NAATI
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสาร NAATI โดยสามารถรับรองเอกสารที่แปลโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับ NAATI องค์กรรับรองนักแปลและล่ามแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย เอกสารที่รับรอง NAATI จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

รับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public โดยสามารถรับรองเอกสารที่แปลโดยนักแปลอิสระหรือนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับ NAATI เอกสารที่รับรองโดยทนาย Notary Public จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการรับรองมายัง สถาบันภาษาเอ็นวายซี โดยสามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ทางอีเมล หรือทางไลน์ เมื่อ สถาบันภาษาเอ็นวายซี ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการแปลเอกสารและรับรองเอกสารตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ทางไลน์หรือทางโทรศัพท์

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 061-9865666 หรือ Line Official แผนกวีซ่า ID: @NYCV / Line Official แผนกแปลเอกสาร ID: @NYCLI หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

สถาบันแปลภาษา รับรองเอกสาร NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
 • LINE แผนกแปลเอกสาร : @NYCLI
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : nycli@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น