บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ โดยสถาบันภาษาเอ็นวายซีในปัจจุบัน โลกของเราได้กลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น ผู้คนจากหลากหลายประเทศต่างติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริการแปลเอกสารจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษและทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ เรามีบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา และเอกสารส่วนบุคคล เราให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท ครอบคลุมเอกสารทั่วไป เช่น เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯ ไปจนถึงเอกสารที่มีความซับซ้อน เช่น เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ทีมนักแปลของสถาบันภาษาเอ็นวายซี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยนักแปลทุกคนจะได้รับการคัดสรรอย่างเข้มงวด และต้องผ่านการทดสอบทักษะการแปลและความรู้ด้านภาษาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่างานแปลจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก
นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษแล้ว เรายังให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของภาษานั้นๆ เรามีบริการแปลเอกสารมากกว่า 300 ภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น

 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาพม่า
 • ภาษากัมพูชา
 • ภาษาลาว
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษามาเลเซีย
 • ภาษาฟิลิปปินส์
 • ภาษาฮินดี
 • ภาษาบังคลาเทศ
 • ภาษาพม่า
 • ภาษาเติร์กเมนิสถาน
 • ภาษาอุซเบกิสถาน

ทีมนักแปลของสถาบันภาษาเอ็นวายซี ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับภาษาเฉพาะทางต่างๆ เพื่อให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของภาษาเป้าหมาย


บริการรับรองเอกสาร
สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการรับรองเอกสารทั้งการรับรองเอกสารโดยศูนย์การแปลและรับรองเอกสารของสถาบันภาษาเอ็นวายซี และการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล สถานทูต NAATI และทนาย Notary Public

การรับรองเอกสารโดยศูนย์การแปลและรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล สถานทูต NAATI และทนาย Notary Public เหมาะสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องนำไปใช้ราชการหรือต่างประเทศ โดยเอกสารที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การแปลและรับรองเอกสารของสถาบันภาษาเอ็นวายซี จะมีตราประทับของสถาบันภาษาเอ็นวายซี และลายเซ็นของผู้แปลที่ผ่านการรับรอง


สถาบันภาษาเอ็นวายซีบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น
 • เอกสารราชการ เช่น หนังสือเดินทาง สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาทางธุรกิจ เอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการขอใบอนุญาต เป็นต้น
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา เอกสารประกอบการสมัครงาน เป็นต้น
 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น จดหมายส่วนตัว บทความ บทแปล เป็นต้น

เราให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรามีระบบการบริหารจัดการงานแปลที่ทันสมัย ช่วยให้งานแปลเสร็จรวดเร็วและตรงเวลา

เราให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลกที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ การแปลเอกสารภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารและการติดต่อระหว่างประเทศ


ความสำคัญของการแปลเอกสารภาษาอังกฤษสามารถสรุปได้ดังนี้
 • การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ การแปลเอกสารภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษา การวิจัย และการพัฒนา

 • การขยายโอกาสทางธุรกิจ การแปลเอกสารภาษาอังกฤษช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 • การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ การแปลเอกสารภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันภาษาเอ็นวายซี ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษและทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ เรามีบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา และเอกสารส่วนบุคคล เราให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาเอ็นวายซี มีดังนี้

 • ทีมงานนักแปลมืออาชีพ สถาบันภาษาเอ็นวายซีมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักแปลของเราทุกคนผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้และทักษะการแปลที่เพียงพอ

 • บริการแปลเอกสารทุกประเภท สถาบันภาษาเอ็นวายซีให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา และเอกสารส่วนบุคคล เราให้บริการแปลเอกสารที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

 • บริการแปลเอกสารที่รวดเร็วและทันเวลา สถาบันภาษาเอ็นวายซีมีระบบการบริหารจัดการงานแปลที่ทันสมัย ช่วยให้งานแปลเสร็จรวดเร็วและตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า

 • บริการรับรองเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันภาษาเอ็นวายซีให้บริการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตของประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย NAATI และทนาย Notary Public เราให้บริการรับรองเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารไปใช้ได้อย่างมั่นใจ


หากท่านต้องการบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า สถาบันภาษาเอ็นวายซี ยินดีให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาและยื่นวีซ่าที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก เราขอเป็นที่พร้อมที่จะบริการคุณอย่างดีเสมอ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 061-9865666 หรือ Line Official แผนกวีซ่า ID: @NYCV / Line Official แผนกแปลเอกสาร ID: @NYCLI  หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.สถาบันภาษาเอ็นวายซี.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการแปลภาษาและยื่นวีซ่าทุกประเทศของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในด้านความรวดเร็ว, ความเชี่ยวชาญ, หรือความคุณภาพเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

สถาบันแปลภาษา รับรองเอกสาร NYC LANGUAGE INSTITUTE

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : สถาบันแปลภาษาและรับรองเอกสาร NAATI Notary Public NYC Language Center
 • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
 • LINE แผนกแปลเอกสาร : @NYCLI
 • Tel : 061-9865666
 • E-mail : nycli@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น